SamuExpo 03 – 06.02.2016: SamuMetal, SamuPlast, SubTech. - SamuMetal